Starożytność znana jest ze swych tajemnic, monumentalnych budowli tworzonych z kilkusettonowych bloków, świątyń, dolmenów i kamiennych kręgów, stawianych zgodnie z położeniem Słońca w dniach zimowych i letnich przesileń. Połączenie sztuki i architektury megalitycznej z astronomią i kultami astralnymi stanowiło wyznacznik zamierzchłych cywilizacji, dysponujących ponadprzeciętną wiedzą i techniką. W ubiegłym wieku ktoś postanowił te tradycje wskrzesić…

Georgia GuidestonesW jednym z najbardziej odludnych miejsc amerykańskiego stanu Georgia, z dala od szlaków turystycznych i zainteresowania postronnych osób, na niewielkim wzniesieniu wznosi się mało znany monument zwany The Georgia Guidestones – Kamiennymi Wskazaniami z Georgii. Sześć kamiennych bloków, ustawionych zgodnie z astronomicznymi wytycznymi, pokrytych jest inskrypcjami w ośmiu językach współczesnych i czterech starożytnych.

Miejscowość Elberton znana była głównie z wysokiej klasy wydobywanego granitu – aż do lata 1979 r., kiedy to do lokalnej firmy zajmującej się obróbką tegoż kamienia zawitał jegomość przedstawiający się jako „R. C. Christian”, co jak sam stwierdził jest jedynie pseudonimem. Występujący w imieniu „grupy zatroskanych obywateli” i anonimowych sponsorów przedstawił plany budowy monumentu, mającego w jego mniemaniu stanowić najważniejsze zalecenia dla ludzkości i wskazywać drogę przyszłym pokoleniom w „nadchodzącym wieku Rozumu”. Po otwarciu rachunku depozytowego w lokalnym banku i przelaniu środków pieniężnych przystąpiono do prac budowlanych w oparciu o wyjątkowo szczegółowe wytyczne odnośnie wymiarów i położenia poszczególnych bloków.

The Georgia Guidestones tworzy sześć kamiennych płyt o łącznej wadze 120 ton. Centralny blok otoczony jest czterema monolitami, z których każdy zawiera ten sam tekst składający się z nowej, racjonalistycznej wersji „dziesięciorga przykazań” – w języku angielskim, hiszpańskim, rosyjskim, chińskim, arabskim, hebrajskim, hindi i suahili:

 • Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature
 • Guide reproduction wisely – improving fitness and diversity
 • Unite humanity with a living new language
 • Rule passion – faith – tradition – and all things with tempered reason
 • Protect people and nations with fair laws and just courts
 • Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court
 • Avoid petty laws and useless officials
 • Balance personal rights with social duties
 • Prize truth – beauty – love – seeking harmony with the Infinite
 • Be not a cancer on the Earth – leave room for nature – leave room for nature

Co w wolnym tłumaczeniu oznacza:

 • Utrzymujcie populację poniżej 500 mln w trwałej równowadze z przyrodą.
 • Zarządzajcie mądrze reprodukcją – wzmacniając sprawność i zróżnicowanie.
 • Zjednoczcie ludzkość nowym, żywym językiem.
 • Obchodźcie się ze swą pasją, wiarą, tradycją i całością rzeczy ze spokojem rozumu.
 • Chrońcie ludzi i narody uczciwymi prawami i sprawiedliwymi sądami.
 • Pozwólcie rządzić się każdemu narodowi rozwiązując zewnętrzne kłótnie w sądzie międzynarodowym.
 • Unikajcie niepotrzebnych praw i bezużytecznych urzędników.
 • Równoważcie prawa jednostki z obowiązkami wobec społeczeństwa.
 • Ceńcie prawdę, piękno, miłość, poszukiwanie harmonii z Nieskończonością.
 • Nie bądźcie rakiem na Ziemi – pozostawcie miejsce dla natury, pozostawcie miejsce dla natury.

Całość przykryta jest kolejną granitową płytą zawierającą krótką Georgia Guidestonessentencję w językach wymarłych: babilońskim piśmie klinowym, starożytnej grece, sanskrycie i w egipskich hieroglifach:

Let these be guidestones to an age of Reason
(Niech będą to wskazania prowadzące ku Wiekowi Rozumu)

Spoglądając na powyższe wskazania można odnieść wrażenie jakby odrębności twórców tego przekazu w stosunku do nas, jego odbiorców. Nie bądźcie rakiem na Ziemi… niczym w filmowym Matriksie: Human beings are a disease, a cancer of this planet, you are a plague, and we are the cure. Słowa kierowane do przyszłych pokoleń czy do obecnych? Uwagę zwraca skrajny ekologizm, czyli zespół poglądów, których istotą jest przeciwdziałanie niszczeniu środowiska: na pierwszym miejscu postawiono kwestię przeludnienia i reprodukcji. „Utrzymujcie populację ludności poniżej 500 mln w trwałej równowadze z przyrodą” – w momencie gdy pisano te słowa ludzkość przekraczała 4,5 mld mieszkańców naszej planety. Jednocześnie kwestie ochrony środowiska i przeludnienia stanowiły jedne z głównych problemów końca lat 70. W 1980 r. powstała pierwsza partia „Zielonych”, w 1971 – Greenpeace. Kissinger otwarcie opowiadał się za polityką depopulacyjną w krajach III świata…

Co jest jeszcze warte uwagi? Obelisk posiada szereg korelacji astronomicznych, wskazanych zresztą przez samych projektantów w tablicy erekcyjnej, wmurowanej w podłoże w dniu 22 marca 1980 r. Poszczególne boki budowli oraz szczelina wykuta w środkowym bloku wskazują na wschody i zachody Słońca w dni przesileń wiosennych i zimowych. Kanał biegnący przez jeden z bloków wyznacza pozycję Gwiazdy Północnej. Otwór wykuty w kamiennym zadaszeniu stanowi rodzaj kalendarza słonecznego – w każde południe promienie Słońca wpadając przez niego oświetlają centralny kamień na określonej wysokości, co pozwala określić aktualny dzień roku, stąd też pomnik ten nazywany jest przez wielu „amerykańskim Stonehenge”.

Kim są twórcy tego monumentu? Pomimo upływu ponad 30 lat od jego postawienia nikt tego nie wie, a ci co wiedzą (bankierzy z Elberton) milczą jak grób. Dla jednych jest to dzieło megalomanów niemających co robić z gotówką i wolnym czasem, dla innych – mniej lub bardziej szalonych okultystów, Masonów, Różokrzyżowców, Iluminatów (a jak!), członków amerykańskiego, elitarnego zakonu Skull&Bones, ekoterrorystów, czy nawet… kosmitów!  Może zamiast szukać twórców powinniśmy bardziej zastanowić się nad przesłaniem?

Georgia GuidestonesWybrane źródła informacji oraz dokumentacji zdjęciowej:

The Flannery O’Connor Repository
Americas’ Stonehenge
Georgia „Rosicrucian” Guidestones
The Georgia Guidestones
„The Georgia Guidestones” New Age Reason, or Age Old Treason?
Georgia Guidestones (wikipedia)
The age of Reason – 1794